Taneczne TransFORMACJE Młodych w Mrągowie

Data wydarzenia: 16-06-2017
Taneczne TransFORMACJE Młodych w Mrągowie

Dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu...

Taneczne TransFORMACJE Młodych, 16 czerwca 2017 w Mrągowie.

R E G U L A M I N

1. Organizator:
Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
tel. 89 743 34 50, fax. 89 743 34 60, www.ckit.mragowo.pl
osoba do kontaktu - Marta Szymborska, tel. 89 743 34 53, m.szymborska@ckit.mragowo.pl

2. Termin i miejsce: 16 czerwca 2017, Mrągowo – Centrum Kultury i Turystyki

3. Cele:
Taneczne TransFORMACJE Młodych mają formę konkursu o zasięgu ogólnopolskim, którego celami są:
- stworzenie możliwości prezentacji oraz artystycznej konfrontacji zespołom tanecznym oraz choreografom;
- popularyzacja tańca i jego walorów edukacyjnych;
- wymiana doświadczeń i integracja środowiska tańca;
- taneczny rozwój dzieci i młodzieży.

4. Uczestnicy, kategorie:
- uczestnikami konkursu są dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne (poza zespołami tańca ludowego i towarzyskiego);
- zespół prezentuje jedną choreografię o max. czasie trwania podanym dla kategorii;
- kategorie wiekowe (o zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 75% członków zespołu):
I. do 11 lat – 4 min.
II. 12-15 lat – 5 min.
III. powyżej 16 lat – 7 min.
- kategorie taneczne:
I. pop *: disco, hip-hop, street dance, inne formy pokrewne,
II. art *: taniec współczesny, jazz, modern jazz, etiudy i inscenizacje taneczne.
* nazwy umowne

5. Warunki uczestnictwa:
- przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora (może być mailowo) najpóźniej w terminie do 5. czerwca 2017 (dane zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne, wszelkie zmiany wymagają akceptacji Organizatora);
- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
- Ilość uczestników jest ograniczona, w przypadku dużej frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń;
- udział w konkursie jest płatny - akredytację w wysokości 20 zł od uczestnika należy wpłacić na konto Organizatora do dnia 7. czerwca 2017 z dopiskiem „taneczne transformacje - akredytacja, nazwa zespołu, kategoria”;
- Organizator decyduje o kolejności prób oraz prezentacji zespołów;
- Organizator zastrzega sobie prawo fotograficznej oraz filmowej rejestracji prezentacji konkursowych;
- Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją konkursu;
- koszty dojazdu, pobytu oraz ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące lub członkowie zespołów;
- zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie – lista rekomendowanych hoteli zamieszczona jest na stronie: www.ckit.mragowo.pl.

6. Ocena i nagrody:
Jury powołane przez organizatora, złożone z osób profesjonalnie zajmujących się tańcem będzie oceniać:
- układ choreograficzny (oryginalność pomysłu, kompozycja);
- technikę tańca;
- interpretację i dobór środków wyrazu;
- dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów;
- wartości artystyczne i kulturowe.
Jury przyzna nagrody finansowe o łącznej wartości 6 tys. zł - nagroda główna, drugie, trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach lub ma prawo do swobodnego podziału nagród w zależności od poziomu prezentacji.

7. Warunki techniczne:
- wymiary sceny: 8 m x 8 m (szerokość, głębokość);
- podłoga do tańca w kolorze czarnym typu CASCADE;
- zapewniamy nagłośnienie i podstawowe oświetlenie;
- podkład na nośnikach: pendrive, cd - powinien być opisany (nazwa zespołu, miejscowość, tytuł prezentacji).

8. Sprawy organizacyjne:
- ostateczny program konkursu zostanie ustalony po otrzymaniu kart zgłoszeń i zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora do 9. czerwca;
- po dokonaniu płatności i dostarczeniu danych do wystawienia faktury (nazwa instytucji, adres, nip), organizator na prośbę zgłaszającego wystawi fakturę Vat;
- w przypadku rezygnacji z udziału po terminie zgłoszeń opłata nie jest zwracana;
- Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych w przypadku zbyt małej liczby uczestników;
- wszelka rejestracja prezentacji wymaga zgody organizatora;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione;
- jednostka delegująca ma obowiązek zapewnić zespołowi opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Źródło: IT Mrągowo